Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van Ridderkerk.

Overeenkomst NV BAR Afvalbeheer – BBF

Verzocht is om openbaarmaking van documenten ten aanzien van de totstandkoming van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NV BAR Afvalbeheer en BBF, en informatie over overleggen, correspondentie en besluitvorming tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst.

Sloop- en nieuwbouw Blaak

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de sloop- en bouwactiviteiten in Blaak. Er is informatie opgevraagd over de peil- en maaiveldhoogte uit de verleende omgevingsvergunning, over de sloop- en bouwactiviteiten, de gesloten planschade overeenkomst en de besluitvorming naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie.

Opschorting ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen (2e verzoek)

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 16 oktober 2023 waarbij informatie openbaar is gemaakt over de opschorting van de ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen. In het verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om nadere informatie gevraagd.

Onderzoek damwandconstructie kademuur rivier de Nieuwe Maas

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de oeverconstructie en het openbaar gebied bij de Tourmalijn Toren B. Het rapport onderzoek damwandconstructie kademuur rivier de Nieuwe Maas is openbaar gemaakt.

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Opschorting ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen

De ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen is opgeschort. Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd over de redenen hiervoor. Ook is alle documentatie opgevraagd over de redenen waarom het rapport ‘Evaluatie Participatie in Ridderkerk’ van maart 2022 niet gedeeld is in de wijkoverleggen.

Rapportage 0-meting en onderzoek naar verantwoordelijkheid van park Maasdonck

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om de rapportage van de 0-meting van de gebouwen en kades aan de Ankerplaats en de Werfkade en het appartementengebouw Het Bordes aan de Ringdijk. Ook is met dit beroep op de Wet open overheid (de bevindingen naar aanleiding van) het onderzoek naar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid opgevraagd. Beide gevraagde documenten zijn echter nog niet beschikbaar.

Parkeeronderzoek Dillenburgplein en omgeving

Er is een aanpassingsbesluit genomen voor de Blauwe Zone Dillenburgplein. Met dit Woo-verzoek zijn alle documenten opgevraagd waarop dit besluit is gebaseerd. Alle documenten gericht op parkeertellingen en de evaluaties van de blauwe zone zijn geïnventariseerd en openbaar gemaakt. Dit betreft 3 rapportages parkeeronderzoeken.

Integriteitsschendingen

RTL Nieuws verzoekt om informatie over (meldingen van) integriteitsschendingen in de jaren 2020-2022.

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is: * het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022; * wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend; * of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen; en * wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.

Begraafplaats Vredehof (2e verzoek)

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 24 november 2022 waarbij informatie openbaar is gemaakt over Begraafplaats Vredehof. In het verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om nadere informatie gevraagd.

Aantallen opgelegde aanslagen en ingediende bezwaren tegen deze opgelegde aanslagen

Betreft een overzicht van de aantallen opgelegde aanslagen ter zake van verschillende heffingen, zoals afvalstoffenheffing, leges omgevingsvergunningen en rioolheffing. Verder is er een overzicht van aantallen van ingediende bezwaarschriften, aantallen van gegrond verklaarde bezwaarschriften, aantallen van ingediende beroepschriften, aantallen van ingediende hoger beroepschriften en aantallen van ingediende cassatieberoepen tegen deze opgelegde aanslagen.

Locaties (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade

De locatie van de (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade is opgevraagd. De gemeente Ridderkerk heeft enkel een kaart waarop de kabels en leidingen liggen. Hierop is ook één afvalbak getekend.

Verzoek tot inzien van documenten na grondroerderswerkzaamheden

Inzage in vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden en officiële documenten waaruit blijkt dat de gemeente Ridderkerk opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie; in het jaar voorafgaande aan de storingsdatum van 22 juni 2021.

Verzoek tot inzien in- en uitritvergunning Juliana van Stolbergstraat

Inzien van zowel de aanvraag in- en uitritvergunning als verstrekte vergunning van Juliana van Stolbergstraat in Ridderkerk.

Begraafplaats Vredehof

Verzocht wordt om openbaarmaking van informatie over de begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, inzake de activiteiten die in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden m.b.t. het beheer en het onderhoud van deze begraafplaats en in het bijzonder de gestelde schending van het grafrecht, als ook de vernietiging van de gedenktekens.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of neem contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

De Woo-verzoeken en Woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.