De commissies vergaderen op 4 april

2 april 2024, 08:00

De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda commissie Samen leven

Donderdag 4 april 2024 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 7 maart 2024
 4. Concept Nota Betrokken Samenleving
 5. Vervulling vacature Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

Donderdag 4 april 2024 om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 7 maart 2024
 4. Vaststelling bestemmingsplan J.S. Bachstraat 4
 5. Vaststelling bestemmingsplan Rembrandtweg fase 2
 6. Vaststelling bestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg
 7. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53
 8. Verplichte beleidsindicatoren vanaf Jaarstukken 2023
 9. Zienswijze 3e wijziging GR SVHW 2023

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451 780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451 780.