Stand van zaken Centrumring

15 februari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
We vinden het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers makkelijk en veilig van en naar het centrum kunnen komen.

De gemeente onderzoekt diverse mogelijkheden om voldoende ruimte te bieden aan al het verkeer op de centrumring. In oktober van het afgelopen jaar zijn zowel het Kwaliteitskader Centrumring als twee varianten voor het verkeer op de centrumring gepresenteerd.

Om de belangen van inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum te waarborgen hebben we hen gevraagd mee te denken over de plannen. De ontvangen input is waar mogelijk verwerkt in de voorstellen.

Het Kwaliteitskader Centrumring dient als een overkoepelend plan en schetst hoe we de leefomgeving zowel aangenaam als duurzaam kunnen maken en behouden.
Het voorstel voor de Ontwerpkeuze Centrumring behandelt de beslissing over de toekomst van het verkeer op de centrumring, waarbij overwogen wordt of het deels eenrichtingsverkeer wordt of dat het tweerichtingsverkeer behouden blijft. Deze keuze wordt onderbouwd aan de hand van de voor- en nadelen van beide mogelijkheden.

Vervolg

In maart zal het Kwaliteitskader Centrumring ter advies worden voorgelegd aan de commissie Samen Wonen. Daarna zal het college het voorstel voor de Ontwerpkeuze Centrumring in april doorsturen naar de gemeenteraad. Op woensdag 15 mei wordt het voorstel behandeld in de commissie, gevolgd door bespreking in de gemeenteraad op donderdag 23 mei.