Voorwaarden

Gemeente, partners en inwoners gaan dus meer met elkaar optrekken. Dat vraagt om een gerichte focus: wat willen we precies bereiken en hoe? Om te bereiken wat in de nota ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’ staat, gaat de gemeente ook anders werken. In deze nota is dit uitgewerkt in drie thema’s:

1. Partnerschap en ruimte voor burgerinitiatief

De medewerkers van de gemeente beschikken vaak over veel kennis en ervaring. Maar hetzelfde geldt voor de mensen die onze hulp nodig hebben, hun mantelzorgers en betrokken vrijwilligers. Zij weten vaak heel goed wat ze in hun situatie nodig hebben en wat de oorzaak is van bepaalde problemen.
Het is belangrijk dat meer ruimte wordt gegeven aan hun ideeën. Als inwoners interessante ideeën hebben voor de aanpak van een maatschappelijk probleem, gaat de gemeente hierover graag met hen in gesprek. Zo geven we ruimte aan ideeën die in de samenleving leven en ontstaan.
De gemeente is dus zeker niet de partij die alles bepaalt. Eigenlijk regisseren we het proces vooral. Op sommige gebieden nemen we zelf het initiatief, bijvoorbeeld als het gaat om inkoop en bekostiging van zorg, ondersteuning of begeleiding. Of om de uitvoering van wetten en fraudebestrijding.
Maar op heel veel vlakken gaan we meer verbinden, faciliteren en stimuleren. We gaan samenwerking organiseren tussen inwoners en betrokken partners. Want echt vernieuwen en verbeteren lukt alleen als we het samen doen.

2. Opgavetafels

De gemeente gaat regelmatig met partners om de tafel om te bespreken hoe het proces verloopt. Met elkaar bepalen we wat er goed gaat en wat we moeten veranderen om onze doelen te bereiken. De tafels waar deze gesprekken plaatsvinden, noemen we opgavetafels. We vormen vijf opgavetafels, één voor elk maatschappelijk effect dat we willen bereiken.

3. Ruimte voor leren en experimenteren

Om iets te kunnen verbeteren, moet vaak eerst worden geëxperimenteerd. Vooral bij ingewikkelde vraagstukken, zoals die we bij de aanpak binnen het sociaal domein tegenkomen. Met onze partners aan de opgavetafels gaan we onderzoeken welk aanbod het beste past bij bepaalde vraagstukken. We zullen dingen uitproberen en daarvan leren, zodat we onze inwoners steeds beter kunnen helpen. We bekijken met elkaar welke nieuwe projecten we kunnen opzetten. En we benutten de kennis en ervaring die elders in het land is opgedaan, want ook daarvan kunnen we leren.

De inzet van onze wijkteams

Ridderkerkers die hulp zoeken, weten hun weg naar de wijkteams steeds beter te vinden. Velen van hen zijn de afgelopen jaren goed geholpen. Daar zijn we blij mee. De komende jaren worden samenwerking met het netwerk, hulpverlening en een regisserende rol de belangrijkste taken van de wijkteams.
De gemeente komt prominenter in beeld als mensen naar specialistische hulpverlening moeten worden begeleid. Wijkteams gaan zich meer bezighouden met:

  • Preventief werken en op tijd signaleren van problemen.
  • De doelgroep actief opzoeken, behoeften in kaart brengen en indien nodig doorverwijzen.
  • Het (laten) opzetten van voorzieningen voor bepaalde groepen inwoners.
  • Contact onderhouden met mantelzorgers, vrijwilligers en familie van hulpbehoevenden.

Samenwerken

Integrale hulpverlening betekent dat de gemeente en de wijkteams ook goed samenwerken met andere organisaties die doorverwijzen naar hulp, zoals huisartsen en de jeugdbescherming. Maar ook met partners in de wijk, zoals de thuiszorg, wijkverpleging, de (jeugd)gezondheidszorg, wijkverenigingen, vrijwilligersorganisaties, sport- en cultuurverenigingen en het welzijnswerk. De gemeente gaat de samenwerking op het gebied van hulp en ondersteuning in de wijk verder versterken.