Subsidieregeling Cultuur voor iedereen

Heeft u een verfrissend idee, een vernieuwend plan om Ridderkerkers kennis te laten maken met cultuureducatie? Dan biedt de subsidieregeling ‘Cultuur voor iedereen’ een kans om het plan ook uit te voeren. Het gaat om cultuureducatie in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld een plan waardoor jongeren hun talenten verder kunnen ontwikkelen met cultuur, of een vernieuwend plan voor ouderen of om ontmoeting te stimuleren onder Ridderkerkers. Aanvragen doet u als particulier met DigiD en als organisatie met eHerkenning (eH3).

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning

Aanvragen subsidieregeling

Met het aanjaagbudget in de subsidieregeling ‘Cultuur voor iedereen’ willen we meer inwoners bereiken en het vraaggericht werken versterken. Ook mensen die normaal niet snel met kunst- en cultuureducatie bezig zijn. We moedigen inwoners aan om zelf plannen te maken voor ideeën die er zijn. Cultuur wordt zo afgestemd op de vraag van Ridderkerkers. De doelgroepen zijn:

 • kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar
 • ouderen
 • kwetsbare doelgroepen of inwoners die niet snel in aanraking komen met kunst en cultuureducatie.

De doelen zijn:

 • Het versterken van cultuur in Ridderkerk
 • Het stimuleren en bevorderen van cultureel ondernemerschap
 • Het afstemmen van cultuureducatie op de vraag van Ridderkerkers.

Er gelden een aantal voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in ‘Criteria voor Cultuur subsidie’. U kunt subsidie ontvangen als uw aanvraag voldoet aan deze 10 voorwaarden en als het subsidieplafond nog niet is bereikt. Dit is het subsidiebudget dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt. Vraag de subsidie voor 1 november aan, voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt.

 • Algemene beoordelingscriteria
  • Er is een toename van het aantal Ridderkerkers dat in aanraking komt met kunst en cultuur.
  • Er wordt minimaal één keer een presentatie/ uitvoering/ publicatie/ tentoonstelling gegeven. Denk aan voorstellingen, concerten, exposities en workshops. Er wordt geen subsidie verleend voor individuele lessen.
  • De subsidieaanvraag wordt gedaan door een Ridderkerkse organisatie of inwoner.
  • Activiteiten zijn laagdrempelig en makkelijk toegankelijk en vinden plaats in Ridderkerk.
 • Innovatie:
  • De aanvraag is vernieuwend voor Ridderkerk. Denk aan: Inhoud, financieel (nieuwe verdienmodellen), organisatorisch, nieuwe doelgroepen, het koppelen van cultuureducatie aan thema’s en landelijke of regionale bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de week van de eenzaamheid), nieuwe vormen van programmeren en produceren, samenwerken en inspireren.
 • Vraaggericht:
  • U toont in uw aanvraag aan dat er vraag is naar uw plan/ activiteit.
 • Beleid:
  • De aanvraag sluit aan bij de uitvoering van de Uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de Breedte (26 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld).
 • Samenwerking:
  • Ten minste één andere cultureel/maatschappelijke organisatie doet mee.
  • De aanvraag sluit aan bij 21e eeuwse vaardigheden. U werkt als cultuurpartner binnen de thema’s ‘Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal’ en ‘Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond’. Cultuur levert natuurlijk ook een bijdrage aan de thema’s ‘Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen’ en Eigen kracht en samen kracht’. Denk bij uw bijdrage aan zelfredzaamheid, talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Zie ook de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein.
 • Financieel en bereikcijfers:
  • Uw aanvraag bevat een begroting en een dekkingsplan met een duidelijke uitleg over de inkomsten en uitgaven.

 • Een begroting en een dekkingsplan; dit stuurt u direct mee met uw aanvraag (uploaden).
 • Een korte omschrijving van het initiatief: wat; door wie; waarom; waar; hoe vaak; wanneer; voor wie; hoeveel bezoekers.
 • Een korte beschrijving over: Hoe bent u op het idee gekomen?; Waarom wilt u dit project starten?; Wat is het doel van het project?; Waarom is er vraag naar dit project?; Wie is de doelgroep en waarom?; Welke locaties en waarom daar?; Hoe vaak vindt het initiatief plaats?; Waarom is het initiatief belangrijk voor Ridderkerk?
 • Omschrijf uw motivatie en de inhoud van het project.
 • Beschrijf hoe het project bijdraagt aan beleidsdoelen zoals beschreven in de ‘Uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de Breedte’. Uw aanvraag is vernieuwend. Denk hierbij aan:
  • Het aantrekken nieuwe doelgroepen zoals ouderen, jongeren en kwetsbare inwoners die normaliter niet of slecht te bereiken zijn.
  • Nieuwe vormen van programmeren en produceren, samenwerken en inspireren.
  • Financieel, nieuw verdienmodel.
  • Met activiteiten wordt vraaggericht gewerkt en bijgedragen aan de ontwikkeling van inwoners.
  • Er is aandacht voor minimaal een van de volgende doelgroepen: kinderen/ jongeren(0 tot 23 jaar), ouderen en/of kwetsbare doelgroepen of inwoners die niet snel in aanraking komen met kunst en cultuureducatie.
 • Er wordt minimaal met een andere culturele/maatschappelijke partner samengewerkt.
 • Hoe gaat het eindresultaat eruit zien? Omschrijf kort het programma:
  • Zijn er kunstenaars, andere organisaties bij het idee betrokken? Werkt u samen? Wat gaan zij doen? Wie is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie? Wie zijn er betrokken bij de organisatie?
  • Hoe organiseert u de communicatie, via welke kanalen? Online, in de wijk, lokale kranten, radio/tv?
  • Is er voor de activiteit of project een vergunning nodig?
 • Wat zijn de totale kosten van je project? Wees specifiek en voeg een gespecificeerde begroting toe met een toelichting. Zie hieronder de voorwaarden voor de begroting.
 • Wat zijn de totale inkomsten van je project? Zoals bijvoorbeeld horeca- of toegangsprijzen.
 • Er wordt cultureel ondernemerschap getoond, er is sprake van co-financiering. Wie draagt nog meer financieel bij aan het project? Zijn er landelijke fondsen of lokale fondsen benaderd?
 • Wat zijn de gevolgen consequenties als de gevraagde subsidie deels of niet toegekend wordt? Heeft u een plan B?
 • Dertien weken na de uitvoering van je project dient u een inhoudelijk verslag in: de aanvraag tot vaststelling. Neem in uw projectplan op hoe en wanneer u gaat evalueren. Denk hierbij aan:
  • Wat wilde u bereiken? Is dat gelukt? Wat is het resultaat?
  • Welke activiteiten zijn niet gerealiseerd en waarom?
  • Welke doelstellingen zijn niet behaald?
  • Wat ging goed, wat kan beter?
  • Hoe was het publieksbereik? Welke doelgroepen zijn bereikt?

Bij uw aanvraag levert u een begroting en een dekkingsplan in. Dit stuurt u direct mee met uw aanvraag (uploaden).

Begroting

Een begroting is een overzicht van alle verwachte kosten/uitgaven in een bepaalde periode. Maak na elk onderwerp/kop een subtotaal en een totaal onderaan de streep. De begroting moet minimaal het volgende bevatten:

 • Organisatie, denk aan: organisatie, verslaglegging & administratie; personeelskosten; vergunningen; verzekeringen; huur; print- en telefoonkosten
 • Techniek & productie, denk aan: geluidstechniek, zoals microfoons en podiumdelen; EHBO; beveiligers, hekken, signaleringsborden; transport; aggregaat, prikkabel; materialen; schilderdoeken, pennen, tafels & stoelen, kraampjes
 • Promotie, denk aan: ontwerpkosten; drukkosten; advertentiekosten (ook op social media); website; nieuwsbrief; fotografie
 • Programma, denk aan: kunstenaars, muzikanten, optredens; workshops; presentatie;
 • Geef tot slot voor elk onderdeel aan:
  • Wat
  • Hoeveel / Eenheid
  • Prijs per eenheid (bijvoorbeeld hoeveel per uur, hoeveel per stuk)
  • Percentage BTW (9% of 21%)

Dekkingsplan

Een dekkingsplan is een weergave van hoe u het totaalbedrag uit uw gemaakte begroting gaat financieren. U heeft goed gekeken naar de verschillende kosten van personeel, materiaal, onvoorziene kosten en alles wat er bij een goede begroting komt kijken, en nu moet u het geld bij elkaar zien te krijgen. Een dekkingsplan moet minimaal het volgende bevatten:

 • Eventuele sponsorbijdragen; aangevraagd of toegezegd
 • Eventuele bijdragen fondsen; aangevraagd of toegezegd
 • Eventuele publieks- of deelnemersbijdrage (bijvoorbeeld kaartverkoop, merchandising)
 • Eventuele eigen bijdrage organisatie (inclusief de eenheid, prijs per eenheid en percentage BTW)
 • Totale opbrengsten
 • Totale kosten
 • Gevraagde subsidiebijdrage.

Voor vragen over deze regeling én de ‘Uitgangspuntennotitie Cultuureducatie in de Breedte’ kunt u het contactformulier invullen.