Snippergroen

Regelmatig krijgen we vragen van inwoners of ze een stukje grond kunnen kopen of huren. Wij noemen dit snippergroen. We willen graag de openbare ruimte toegankelijk houden voor zoveel mogelijk mensen en eenheid in de afhandeling van verzoeken houden. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en onze antwoorden.

Gemeente Ridderkerk verkoopt in principe geen snippergroen. Openbaar groen heeft namelijk verschillende functies en grote meerwaarde voor de wijk en directe leefomgeving van bewoners van Ridderkerk. De effecten van de klimaatverandering vergroten de toename van wateroverlast en hittestress. Openbaar groen wordt steeds belangrijker om deze negatieve effecten tegen te gaan.

Gemeente Ridderkerk verkoopt in principe geen snippergroen. Het verkopen van openbaar groen beperkt de openbare ruimte en dat is ongewenst. In de Groenvisie is aangegeven dat de gemeente openbaar groen wil behouden. De gemeente Ridderkerk heeft de ambitie om ook kleine percelen meer betekenis te geven door bijv. nieuwe bomen aan te planten.

Gemeente Ridderkerk verkoopt geen gemeentegrond tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Als u meent dat er sprake is van een uitzonderingssituatie kunt u een gemotiveerd verzoek indienen. Uw verzoek zal inhoudelijk worden beoordeeld. In de meeste gevallen is er geen sprake van een uitzondering.

Uitgangspunt is dat gemeentegrond niet wordt verkocht. Gemeente Ridderkerk zal de gebruikssituatie uitgebreid onderzoeken. De gemeente zal beoordelen of en op welke wijze het gebruik van de grond kan worden geregeld. De (on)mogelijkheden worden vervolgens met u besproken. Hierbij kunt u denken aan het teruggeven van de grond of het sluiten van een overeenkomst. Indien gebruik van de grond kan worden voortgezet, worden er afspraken gemaakt over dit gebruik.

Indien er geen afspraken gemaakt zijn tussen u en de gemeente, moet worden bekeken of en zo ja, op welke wijze u het gebruik kunt voortzetten. Gemeente Ridderkerk zal de gebruikssituatie onderzoeken. De (on)mogelijkheden worden vervolgens met u besproken. Hierbij kunt u denken aan het teruggeven van de grond of het sluiten van een overeenkomst. Indien gebruik van de grond kan worden voortgezet, worden er afspraken gemaakt over dit gebruik.

De gemeente wijst nieuwe verzoeken om grond te mogen huren in beginsel af. Wanneer er sprake is van een bestaande gebruikssituatie beoordeeld de gemeente uw verzoek. De (on)mogelijkheden worden vervolgens met u besproken. Hierbij kunt u denken aan het teruggeven van de grond of het sluiten van een overeenkomst. Indien gebruik van de grond kan worden voortgezet, worden er afspraken gemaakt over dit gebruik.

De gemeente wijst nieuwe verzoeken om grond te huren of in gebruik te nemen in beginsel af. Dit betekent dat om een of meerdere redenen gebruik en/of verhuur van de grond niet mogelijk of gewenst is op de desbetreffende locatie. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente Ridderkerk. Uw verzoek zal inhoudelijk worden beoordeeld.