Erasmuslaan

De gemeente ontving veel meldingen over de verkeersveiligheid van de Erasmuslaan. De Erasmuslaan krijgt daarom een andere inrichting.

De Erasmuslaan is een 30 km/uur weg, maar voor de gebruikers is dit niet altijd duidelijk. De gemeente ontving veel meldingen over de verkeersveiligheid. De Erasmuslaan krijgt daarom een andere inrichting met onder andere vrijliggende fietspaden, kruispunten voorzien van plateaus en in het midden van de weg komt een middenstrook.

Stand van zaken

2024

In het eerste en tweede kwartaal van 2024 is de gemeente bezig met de voorbereidingen. Wij zijn nog in afwachting of nutspartijen eventuele kabel- en leidingwerkzaamheden hebben gepland. Mochten er geen werkzaamheden op de planning staan, dan verwachten wij in het derde of vierde kwartaal van 2024 met de realisatie te kunnen starten.

2023

Op 28 november 2023 was een tweede informatieavond voor bewoners van de wijk Het Zand. Op deze avond is een presentatie gegeven met het nieuwste fietstracé gelegen aan de zuidelijke kant van de Erasmuslaan en enkele aanpassingen aan de rijbaan. In het algemeen is de presentatie bij de bewoners goed ontvangen. Hierdoor is er groen licht om het ontwerp verder uit te werken naar de aanbesteding.

2022

Mede aan de hand van de opgehaalde wensen en suggesties is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Erasmuslaan. Tijdens het ontwerpproces heeft de verkeerswerkgroep meegedacht en voor de gemeente als klankbord gefungeerd. De gemeente heeft bij het maken van het ontwerp steeds het doel voor de herinrichting als uitgangspunt gehouden: het verhogen van de verkeersveiligheid en verbeteren van de 30 km/uur uitstraling van de Erasmuslaan.

Op 15 september 2022 is tijdens een inloopavond voor de bewoners rondom de Erasmuslaan een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Op het voorlopig ontwerp kwamen veel reacties. Tijdens de inloopavond en op basis van schriftelijke reacties bleek dat direct omwonenden, gebruikers van de weg en andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de RET) soms uiteenlopende belangen hadden. Als gemeente gaan wij hier zorgvuldig mee om. We maken een afweging tussen de verschillende belangen, maar ook het algemeen belang, de kosten en het beheer spelen een belangrijke rol. Alle reacties op het ontwerp worden besproken met de verantwoordelijke beheerders en beoordeeld op toepasbaarheid en de technische en financiële haalbaarheid ervan. De verwerking van de reacties duurde dan ook langer dan gepland.

2019

Op 4 juni 2019 heeft de gemeente samen met het wijkoverleg een informatieavond georganiseerd voor alle bewoners van Het Zand om de ervaringen en ideeën op te halen. Deze avond was druk bezocht en er is veel informatie opgehaald. Ook na de avond zijn er via e-mail veel ideeën en suggesties doorgegeven. Bewoners konden zich aanmelden voor de verkeerswerkgroep Erasmuslaan om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Mede aan de hand van de opgehaalde wensen en suggesties is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Erasmuslaan. Tijdens het ontwerpproces heeft de verkeerswerkgroep meegedacht en voor de gemeente als klankbord gefungeerd. De gemeente heeft bij het maken van het ontwerp steeds het doel voor de herinrichting als uitgangspunt gehouden: het verhogen van de verkeersveiligheid en verbeteren van de 30 km/uur uitstraling van de Erasmuslaan.

De Erasmuslaan krijgt meer een uitstraling van een wijkontsluitingsweg en erftoegangsweg. Het wordt daarom ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW30). Dit past beter bij het gebruik van de weg en de snelheidslimiet van 30 km per uur. De asfaltdeklaag is nog niet aan vervanging toe en blijft zo veel mogelijk behouden, behalve in de middenstrook en op de beoogde kruispuntplateaus. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een strook in het midden. Door de rijstroken te versmallen neemt de snelheid automatisch af. De rijstroken worden 3,10 meter breed in plaats van 3,50 meter, breed genoeg voor een vrachtwagen- met oplegger en/of een bus. De middenstrook wordt 80 cm breed, wij onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om deze deels te vergroenen.

De fietsers gaan van de rijbaan af en krijgen over een deels vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Erasmuslaan. Zij fietsen ook deels over de parallelweg. Bromfietsers rijden op de rijbaan en alleen als zij op de parallelweg een bestemming hebben op deze parallelweg. Het twee-richtingen fietspad wordt 3,5 meter breed zodat fietsers elkaar goed kunnen passeren. Wanneer fietsers naast elkaar rijden kunnen zij veilig gepasseerd worden in tegengestelde richting en ingehaald worden zonder tegemoetkomend fietsverkeer. Voor de parallelwegen onderzoeken wij of het technisch en financieel haalbaar is om hier extra (langs)parkeerplaatsen aan te leggen. Waar haaksparkeerplaatsen zijn onderzoeken wij of het mogelijk is deze te vervangen door langsparkeerplaatsen.

Op een aantal kruispunten komen plateaus. De huidige versmallingen worden verwijderd en vervangen door op andere locaties plateaus of drempels (speciale flauwe busdrempels) aan te leggen. De huidige tweezijdige versmallingen werken voornamelijk snelheidsremmend als er voldoende tegemoetkomend verkeer is. De ene rijrichting moet de andere rijrichting voor laten gaan. Het nadeel hiervan is dat bestuurders soms nog net even snel gas bijgeven om voor de tegemoetkomende auto te rijden. Ook ondervindt het openbaar vervoer bij de versmallingen regelmatig vertraging omdat zij moeten wachten op tegemoetkomende auto’s. De inrichting met plateaus past beter in een 30 km/u gebied waar snelheidsremmende voorzieningen noodzakelijk zijn. De plateaus en drempels worden zodanig (openbaar vervoer vriendelijk, t.b.v. het comfort van de passagiers) aangelegd dat zij geen (trilling) overlast veroorzaken voor direct aanwonenden. De lengte van de op- en afgang van de plateaus (3,5 meter) is afgestemd met de RET.

De voorrang op de kruispunten is geregeld. Het principe van een 30 km/u zone is dat de doorstroming op de hoofdweg (Erasmuslaan) belangrijker is dan het verblijven op de hoofdweg. Om de ontsluiting en de doorstroming te verbeteren zijn de zijstraten ondergeschikt ten opzichte van de hoofdweg. Om de snelheid te beïnvloeden zijn plateaus noodzakelijk. Op de plateaus moet verkeer vanaf de zijstraat voorrang verlenen aan verkeer op de hoofdweg. Omdat verkeer op de hoofdweg voorrang heeft, moet wettelijk gezien parallel fietsverkeer ook voorrang krijgen.

De huidige voetgangersoversteekplaatsen en de bushaltes blijven op dezelfde locaties. De te kappen bomen bij de nieuw aan te leggen fietspaden worden gecompenseerd in het gebied. Op een paar plekken worden de kabels en leidingen verlegd, omdat deze onder het toekomstige asfalt liggen.