Erasmuslaan

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Erasmuslaan.

De Erasmuslaan is een 30 km/uur weg, maar voor de gebruikers is dit niet altijd duidelijk. De gemeente ontving veel meldingen over de verkeersveiligheid. De Erasmuslaan krijgt daarom een andere inrichting met onder andere vrijliggende fietspaden, kruispunten voorzien van plateaus en in het midden van de weg komt een middenstrook.

Wat ging er vooraf?

Op 4 juni 2019 heeft de gemeente samen met het wijkoverleg een informatieavond georganiseerd voor alle bewoners van Het Zand om de ervaringen en ideeën op te halen. Deze avond was druk bezocht en er is veel informatie opgehaald. Ook na de avond zijn er via e-mail veel ideeën en suggesties doorgegeven. Bewoners konden zich aanmelden voor de verkeerswerkgroep Erasmuslaan om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Voorlopig ontwerp

Mede aan de hand van de opgehaalde wensen en suggesties is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Erasmuslaan. Tijdens het ontwerpproces heeft de verkeerswerkgroep meegedacht en voor de gemeente als klankbord gefungeerd. De gemeente heeft bij het maken van het ontwerp steeds het doel voor de herinrichting als uitgangspunt gehouden: het verhogen van de verkeersveiligheid en verbeteren van de 30 km/uur uitstraling van de Erasmuslaan.
Op 15 september 2022 is tijdens een inloopavond voor de bewoners rondom de Erasmuslaan een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Op het voorlopig ontwerp kwamen veel reacties.

Tijdens de inloopavond en op basis van schriftelijke reactie bleek dat direct omwonenden, gebruikers van de weg en andere belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld de RET) soms uiteenlopende belangen hadden. Als gemeente gaan wij hier zorgvuldig mee om. We maken een afweging tussen de verschillende belangen, maar ook het algemeen belang, de kosten en het beheer spelen een belangrijke rol. Alle reacties op het ontwerp worden besproken met de verantwoordelijke beheerders en beoordeeld op toepasbaarheid en de technische en financiële haalbaarheid ervan. De verwerking van de reacties duurde dan ook langer dan gepland. Verderop deze pagina vindt u de vragen en antwoorden op het voorlopig ontwerp.

Vervolgproces

Wij zijn bezig het ontwerp aan te passen. Al met al is het een flinke puzzel om alles (groen, parkeren, de verkeerskundige inpassing) een goede plek te geven in het ontwerp. Ook is er een goede afstemming nodig met de RET. Het aangepaste ontwerp wordt eerst besproken met de verkeerswerkgroep. Na instemming van de verkeerswerkgroep wordt het ontwerp gedeeld via deze website en op verzoek toegestuurd (naar verwachting in het tweede kwartaal 2023). Vervolgens wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Toelichting op het voorlopig ontwerp

De Erasmuslaan krijgt meer een uitstraling van een wijkontsluitingsweg en erftoegangsweg. Het wordt daarom ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW30). Dit past beter bij het gebruik van de weg en de snelheidslimiet van 30 km per uur. De asfaltdeklaag is nog niet aan vervanging toe en blijft zo veel mogelijk behouden, behalve in de middenstrook en op de beoogde kruispuntplateaus. De rijstroken worden van elkaar gescheiden door een strook in het midden. Door de rijstroken te versmallen neemt de snelheid automatisch af. De rijstroken worden 3,10 meter breed in plaats van 3,50 meter, breed genoeg voor een vrachtwagen- met oplegger en/of een bus. De middenstrook wordt 80 cm breed, wij onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om deze deels te vergroenen.

De fietsers gaan van de rijbaan af en krijgen over een deels vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de Erasmuslaan. Zij fietsen ook deels over de parallelweg. Bromfietsers rijden op de rijbaan en alleen als zij op de parallelweg een bestemming hebben op deze parallelweg. Het twee-richtingen fietspad wordt 3,5 meter breed zodat fietsers elkaar goed kunnen passeren. Wanneer fietsers naast elkaar rijden kunnen zij veilig gepasseerd worden in tegengestelde richting en ingehaald worden zonder tegemoetkomend fietsverkeer. Voor de parallelwegen onderzoeken wij of het technisch en financieel haalbaar is om hier extra (langs)parkeerplaatsen aan te leggen. Waar haaksparkeerplaatsen zijn onderzoeken wij of het mogelijk is deze te vervangen door langsparkeerplaatsen.

Op een aantal kruispunten komen plateaus. De huidige versmallingen worden verwijderd en vervangen door op andere locaties plateaus of drempels (speciale flauwe busdrempels) aan te leggen. De huidige tweezijdige versmallingen werken voornamelijk snelheidsremmend als er voldoende tegemoetkomend verkeer is. De ene rijrichting moet de andere rijrichting voor laten gaan. Het nadeel hiervan is dat bestuurders soms nog net even snel gas bijgeven om voor de tegemoetkomende auto te rijden. Ook ondervindt het openbaar vervoer bij de versmallingen regelmatig vertraging omdat zij moeten wachten op tegemoetkomende auto’s. De inrichting met plateaus past beter in een 30 km/u gebied waar snelheidsremmende voorzieningen noodzakelijk zijn. De plateaus en drempels worden zodanig (openbaar vervoer vriendelijk, t.b.v. het comfort van de passagiers) aangelegd dat zij geen (trilling) overlast veroorzaken voor direct aanwonenden. De lengte van de op- en afgang van de plateaus (3,5 meter) is afgestemd met de RET.

De voorrang op de kruispunten is geregeld. Het principe van een 30 km/u zone is dat de doorstroming op de hoofdweg (Erasmuslaan) belangrijker is dan het verblijven op de hoofdweg. Om de ontsluiting en de doorstroming te verbeteren zijn de zijstraten ondergeschikt ten opzichte van de hoofdweg. Om de snelheid te beïnvloeden zijn plateaus noodzakelijk. Op de plateaus moet verkeer vanaf de zijstraat voorrang verlenen aan verkeer op de hoofdweg. Omdat verkeer op de hoofdweg voorrang heeft, moet wettelijk gezien parallel fietsverkeer ook voorrang krijgen.

De huidige voetgangersoversteekplaatsen en de bushaltes blijven op dezelfde locaties. De te kappen bomen bij de nieuw aan te leggen fietspaden worden gecompenseerd in het gebied. Op een paar plekken worden de kabels en leidingen verlegd omdat deze onder het toekomstige asfalt liggen.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

De Erasmuslaan is de ontsluitingsweg voor de wijk. Afsluiten van de wijk is niet wenselijk vanwege de bereikbaarheid van de wijk, het sluipverkeer en het openbaar vervoer. Bij een knip zou omrijdgedrag plaatsvinden. Op deze omrijdroutes zou extra verkeer gaan rijden en gaat de snelheid omhoog. Dit is verkeersonveilig. Alle straten uit de wijk sluiten op de Erasmuslaan aan en het is wenselijk om vanuit elke straat een ontsluiting te hebben naar een van de twee gebiedsontsluitingswegen bij de rotondes bij de Vlietlaan of Donkerslootweg.

Aan de noord/oostzijde liggen parallelwegen, daar hoeft geen vrijliggend fietspad aangelegd te worden. Aan de zuid/westzijde ligt de wijk ’t Zand. In deze wijk komt ongeveer in het verlengde van de Vossiusstraat een fietsverbinding naar de Donkerslootweg. Een fietspad aan deze zijde is daarom niet noodzakelijk. Fietsers hoeven zo minder vaak de Erasmuslaan over te steken. Een fietspad aan de zuidzijde zou knelpunten opleveren zoals onvoldoende opstelruimte voor auto’s tussen de rijbaan en het fietspad. Het fietspad zou dan pal naast de rijbaan komen ten koste van opstelruimte voor afslaande auto’s. Ook zouden er veel bomen gekapt moeten worden. Bij de perrons van de bushalte is bovendien geen ruimte.

Nee. De parallelwegen voldoen aan het profiel conform de CROW richtlijn. Omdat er op de rijweg ook geparkeerd wordt, gaan wij onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om aan de parallelweg extra langsparkeerplaatsen aan te leggen.

Ja. Dit is een logische en verkeersveilige locatie voor zowel buspassagiers als wandelende bewoners om een oversteekplaats aan te brengen. Dit wordt meegenomen in het aangepaste ontwerp.

Ja, vanaf de Donkerslootweg én de Vlietlaan wordt het begin van de zone verbeterd door duidelijkere 30 km borden, markering en/of een extra drempel.

Omdat in de wijk Het Zand een extra fietsverbinding naar de Donkerslootweg komt, is een fietsroute aan deze kant van de wijk niet noodzakelijk. Aan deze kant kan dan het fietspad komen te vervallen en gecompenseerd worden door groen. Ook behouden we dan een eenduidig profiel (2- richting fietspad) aan één zijde van de Erasmuslaan. Voor gebruikers van de Erasmuslaan is dit de meest veilige oplossing, omdat zo onverwachte situaties worden voorkomen.

Ja, in de meeste gevallen kan de auto opstellen tussen de rijbaan en het fietspad. Zo wordt voorkomen dat de auto deels de hoofdrijbaan of het fietspad blokkeert.

Ja, dit groen blijft behouden.

Wij onderzoeken of dit technisch en financieel haalbaar is.

Het fietspad wordt in rood asfalt uitgevoerd.

Nee, deze bochten blijven noodzakelijk. We hebben geprobeerd het fietspad zo goed en vloeiend mogelijk in te passen binnen de beschikbare ruimte. Op sommige punten liggen de erfgrens of woningen dicht tegen de weg aan. Hierbij wordt rekening gehouden met een veilige opstelruimte voor auto’s, waardoor de bochtstralen wat krapper zijn geworden

Nee, met een smaller fietspad is de kans op een ongeval groter dan bij een breder fietspad. Fietsers kunnen elkaar beter passeren. Vanuit oogpunt van de verkeersveiligheid wordt door de CROW een fietspad van 3,5 m breed aanbevolen. Wij volgen bij nieuwe fietspaden deze richtlijn.

Het doel van de herinrichting van de Erasmuslaan is de verkeersveiligheid. De gemeente wil het openbaar vervoer en de fiets bevorderen en zo veel mogelijk groen behouden of creëren. Uitbreiding van parkeerplaatsen past niet in deze doelstelling. Toch sluiten wij het niet uit om te onderzoeken of dit technisch en financieel haalbaar is.

Wij onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is om aan de parallelweg extra langsparkeerplaatsen aan te leggen. In dat geval is op delen van de parallelweg dan een gele streep noodzakelijk.

De klinkers/ betonstraatstenen zullen niet tot overlast leiden. Wanneer bestuurders met de beoogde snelheid over de plateaus rijden zal er geen overlast zijn. De richtlijnen voor plateaus zijn zo opgesteld dat dit niet veroorzaakt mag worden. Daarnaast zal een goede fundering onder het plateau veel opvangen.

Ja, er komt een voetgangers pad langs de Donkerslootweg, dit is opgenomen in een ander project.

De bussluizen komen te vervallen.

Bromfietsen blijven op de rijbaan, tenzij hun bestemming op de parallelweg is.

Verkeersoversteekplaatsen (VOP) zijn aangebracht op strategische locaties: op weg naar speelplaatsen, bushaltes en op bestaande rotondes.

Wij onderzoeken naar de technische en financiële haalbaarheid om de middenstrook zo optimaal in te vullen.

De gemeente heeft de voorkeur voor een gescheiden rijbaan en fietspad.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de afgelopen 17 jaar geen drempels zijn weggehaald.