Dintel- en Markstraat

De bestrating en riolering van de Dintelstraat en Markstraat in Bolnes zijn aan onderhoud toe. De straten worden opnieuw ingericht en aangesloten op de nieuwe bebouwing.

Er is een voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting gemaakt. In het ontwerp is meer ruimte voor groen. Het ontwerp is in februari 2022 gepresenteerd en toegelicht aan de bewoners.

Groen

De gemeente heeft een groenvisie ‘Groen is onze toekomst‘ opgesteld. Bij ieder herinrichtingplan van de buitenruimte wordt gekeken naar mogelijkheden om meer groen toe te passen in de buitenruimte. Zo is dit ook gedaan bij het ontwerp voor de Dintelstraat en Markstraat. De wijk bestaat nu voornamelijk uit bestrating. Uit onderzoek is gebleken dat de hitte (hittestress) in deze wijk behoorlijk hoog is. Bomen en meer diversiteit aan groen verlagen de hitte en verbeteren het leefklimaat en woongenot in de wijk. Ook dragen bomen en meer groen in de wijk bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Als bewoner kunt u ook meedoen door bijvoorbeeld meer groen aan te leggen in uw voor- en achtertuin. De gemeente heeft hiervoor een subsidieregeling. Wellicht een mooie combinatie om gezamenlijk op te pakken.

Eenrichtingsverkeer

De Dintelstraat en Markstraat worden eenrichtingsverkeer. In de Dintelstraat wordt de rijrichting van noord naar zuid en in de Markstraat van zuid naar noord.

Parkeren

Met de informatie uit het parkeeronderzoek en de wens om de parkeerdruk niet te verhogen in de wijk, in combinatie met meer groen, is op een aantal plaatsen de indeling veranderd van langsparkeren naar haaksparkeren. In de Markstraat wordt deels haaks parkeren ingevoerd in plaats van langsparkeren. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk ten opzichte van het huidige aantal.

Vragen

De vragen en opmerkingen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld zijn in het projectteam besproken. Er is gekeken wat eventueel mogelijk is binnen de kaders van het gepresenteerde ontwerp. Hieronder ziet u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Parkeervakken langsparkeren

Er worden geen dwarsmarkeringen in de parkeervakken aangebracht. Er zijn diverse auto’s met lengteverschillen en zo kunnen er mogelijk meer auto’s parkeren in de betreffende parkeerstroken. Het is aan de bestuurder om de auto goed te parkeren.

Borden

Het plaatsen van bebording ‘verboden achteruit inparkeren’ kan helaas niet. Hierop kan ook niet gehandhaafd worden.

Autobedrijf Kwawegen parkeert auto’s in de straat

Hierop is niet te handhaven. In het verleden is er onderzoek gedaan waaruit bleek dat voornamelijk lokale bewoners hun auto bij dit bedrijf laten onderhouden en wellicht dan ook even parkeren in de Markstraat of Dintelstraat.

Parkeerterrein bij dokterspost en apotheek

Het ontwerp voor dit parkeerterrein is gemaakt voordat de Covid periode begon. Daarbij is uitgegaan van dubbel gebruik van de vakken. Overdag zijn de meeste auto’s van de bewoners weg en ’s avonds die van het personeel. Er is geen ruimte om dit parkeerterrein te vergroten met meer parkeervakken.

Laadplekken elektrische auto’s

In het gepresenteerde ontwerp zijn de laadplekken voor elektrische auto’s nog niet meegenomen. Dit wordt nog verder afgestemd in verband met het plaatsingsbeleid in het gebied Bolnes. Meer informatie vindt u op de website laadpaalnodig.nl. De huidige laadpaal in de Markstraat blijft gehandhaafd en wordt verplaatst in het nieuwe plan.

Haaksparkeren Marktstraat

In het ontwerp blijft het haaksparkeren op de Markstraat gehandhaafd. De haaksparkeervakken voldoen aan de juiste maatvoering. Mogelijk kunnen we hier een aantal laadpalen plaatsen voor elektrische auto’s.

Gele belijning

Gele belijning bij het ingaan van de wijk wordt niet direct aangebracht. Eerst wordt er gekeken hoe het in de nieuwe situatie gaat met parkeren, omdat bij het ingaan van de wijk 2 nieuwe inrit constructies worden aangelegd (Rijnsingel / Markstraat). Deze staan nog niet op het ontwerp.

Parkeren in de Markstraat, zijde langs het water

Er komen geen extra parkeervakken in dit deel. We willen het groen aan die zijde behouden. Volgens het parkeeronderzoek is er voldoende parkeerruimte elders in de wijk beschikbaar.

Slecht onderhouden groen

Het beleid op groenonderhoud is veranderd. De onderhoudsmomenten zijn verhoogd ten opzichte van het verleden.

Doodlopende deel Markstraat 13 tot en met 23

Hier wordt in de bestaande groenvakken de beplanting vervangen.

Groenvak Markstraat 2 tot en met 8

Het ontwerp wordt niet aangepast. Op dit deel komt er een groenvak. Met de beperkte mogelijkheden op andere plaatsen in de wijk zijn er geen alternatieven om groen toe te voegen. Dit heeft onder andere ook te maken met kabels en leidingen in de ondergrond.

Bomen Dintelstraat 4 en 78

De ontwerper en groenbeheerder gaan kijken welk type boom wordt geplant. Er wordt gekeken naar de juiste verhouding met het ontwerp, en of er in de toekomst geen overlast ontstaat door bijvoorbeeld de hoogte.

Speeltoestellen in het groen naast de apotheek en dokterspost

Meer informatie hierover volgt later. Dit heeft onder meer te maken met de mogelijkheden van het bestemmingsplan en het budget.

Aansluiting drainage leiding achterpad Dintelstraat 1 tot en met 39 en Markstraat 16 tot en met 94

De gemeente gaat de bestaande drainage opnieuw aansluiten. Als de drainage in de achterpaden niet werkt dan zal dit door de bewoners zelf moeten worden opgelost. De drainage in de achterpaden is eigendom van de bewoners. Als overname punt wordt er een erfscheidingsput binnen een meter van de erfgrens geplaatst.

Planning

Het streven is om te starten met de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023.