Rembrandtweg fase 2

Locatie Rembrandtweg fase 2 ligt in de wijk Centrum. Het voornemen is om deze locatie te herontwikkelen.

Wooncompas wil aan de Rembrandtweg en de Hobbemastraat, in de wijk Centrum, gaan herontwikkelen. Het voornemen is om de vier bestaande gebouwen met 94 sociale huurwoningen te slopen en daarvoor in de plaats vier nieuwe gebouwen met 102 sociale huurwoningen terug bouwen. Ook de openbare ruimte er omheen passen we dan aan. De plannen zoals Wooncompas voor ogen heeft, zijn te vinden op de website van Wooncompas.

Aangezien de gewenste ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan ‘Ridderkerk West’ past, is het doorlopen van een nieuwe ruimtelijke procedure nodig. Het ontwerpbestemmingsplan betekent dat we een start maken met de ruimtelijke procedure, om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Wat is er gewijzigd aan het ingediende principeplan?

In het principeverzoek ging Wooncompas nog uit van 106 woningen. Dat aantal is verlaagd naar 102. Het gehele plan ging uit van vier bouwlagen. Dat is gewijzigd naar 4,5 bouwlaag, aangezien de half verdiepte bergingen niet worden gesloopt maar worden hergebruikt, waardoor de bestaande fundering gehandhaafd kan blijven.

Eerst was parkeren op het binnenterrein voorzien van het oostelijke bouwblok. Dit principe is los gelaten. Aangezien Wooncompas maar 8 extra woningen bouwt zijn er namelijk minder parkeerplaatsen nodig dan gedacht. Die parkeerplaatsen komen aan de voorzijde van de twee gebouwen aan de Rembrandtweg. De Blaakwetering maken we daarbij vrij van parkeren. Dat verplaatsen we naar de overzijde van de straat, voor de gebouwen. Op die manier komt de Blaakwetering meer in het zicht te liggen. Daarnaast is parkeren mogelijk op de plek waar nu nog de speeltuin ligt, op de hoek van de Hobbemastraat en de Pieter de Hoochstraat. Op de hoek aan de overzijde, is ook parkeerruimte. De speelplaats wordt verplaatst naar de overzijde van Blaakwetering en daarnaast komt er op het binnenterrein ook een speelvoorziening, daar waar eerder parkeren was voorzien. Het binnengebied wordt openbaar en is voor iedereen toegankelijk.

Planning en geschiedenis

Juni 2022

Wooncompas heeft een eerste inloopavond georganiseerd voor de huidige huurders en omwonenden van de vier appartementengebouwen. Op deze avond zijn de plannen gepresenteerd, zoals men deze als principeverzoek bij het college wil indienen. Zeven huidige huurders waren aanwezig en een omwonende, die allen een reactie konden achterlaten.

Juli 2022

Het college is akkoord om het door Wooncompas ingediende principeverzoek voor de herontwikkeling van de Rembrandtweg fase 2 verder te onderzoeken. Beide partijen hebben daarom een intentieovereenkomst getekend. Het plan voorziet in 106 woningen, met parkeren op het binnenterrein. Het plan is daarbij vier bouwlagen hoog.

Februari 2023

Een tweede inloopavond is georganiseerd door Wooncompas. Tijdens deze avond zijn aangepaste plannen getoond (102 in plaats van 106 woningen). Hierbij was sprake van een afsluiting van de Hobbemastraat, ten behoeve van een groene indeling. Parkeren was nog steeds voorzien op het binnenterrein. Ook de hoogte van de gebouwen is aangepast, van vier bouwlagen naar een half verdiepte laag voor bergingen, met daar bovenop vier woonlagen.

September 2023

Het bestemmingsplan is voor vooroverleg aan verschillende overlegpartners voorgelegd. Reacties op het plan hebben er niet toe geleid dat de plannen zijn aangepast, zoals deze als ontwerpbestemmingsplan ter inzage komen.

Oktober 2023

Een derde inloopavond is gepresenteerd, waarin de plannen zijn getoond die in een ontwerpbestemmingsplan worden doorvertaald. De plannen om de Hobbemastraat af te sluiten en groen in te richten zijn uiteindelijk als niet haalbaar beoordeeld vanwege het parkeren en het afsluiten. De Hobbemastraat vervult namelijk ook een belangrijke functie in wijkontsluitingsweg. Om de druk op omliggende wegen niet te verhogen is dit niet positief beoordeeld. In dit plan is nog steeds sprake van 102 woningen, maar is het parkeren verplaatst naar de hoeken van de Hobbemastraat en de Pieter de Hoochstraat, en aan de Rembrandtweg. Ook is besloten de Blaakwetering vrij te maken van parkeerplaatsen en deze te verplaatsen naar de overzijde van de weg, voor de twee gebouwen van Wooncompas.

November 2023

De anterieure overeenkomst (waarin we met Wooncompas afspraken maken over wie wat betaalt) en het ontwerpbestemmingsplan zijn akkoord bevonden door het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat het plan eind november voor zes weken ter inzage gaat. Iedereen kan vanaf dat moment een zienswijze indienen. Ook op de te verlenen hogere waarden kan een zienswijze worden ingediend. Die hogere waarden zijn nodig omdat de aanwezigheid van de Frans Halsstraat (50 km/u) ervoor zorgt dat geluidwerende maatregelen nodig zijn. Die kan Wooncompas alleen nemen als de gemeente een besluit hogere waarden afgeeft.

Nader te bepalen in 2024

Naar verwachting leggen we het vast te stellen bestemmingsplan in april voor aan de gemeenteraad. Onderdeel van de vaststelling is een nota zienswijzen. In die nota zijn alle ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook geven we aan of sprake is van een gewijzigd bestemmingsplan, of dat we het plan ongewijzigd voorleggen aan de raad.

Indien de raad akkoord gaat en nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, vindt de sloop plaats in 2024. De bouw volgt aansluitend plaats.