Samenvatting strategie Klimaatadaptatie

U leest de samenvatting van het document ‘Strategie Klimaatadaptatie 2022-2026, Wat doet Ridderkerk aan klimaatverandering?’.

Op de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben landen met elkaar afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan maximaal 2 graden Celsius mag stijgen. Want het klimaat veranderd. In Ridderkerk merken we hier de gevolgen van. Hete zomers, weken achter elkaar dat het niet regent en dan ineens een regenbui die alles laat onderlopen.

Wereldwijd worden de veranderingen in het klimaat gezien. De IPCC is een organisatie die zich bezighoudt met deze klimaatveranderingen. Zij hebben een rapport gemaakt, waarin staat dat we steeds meer van deze veranderingen gaan merken. Denk aan de opwarming van de aarde en aan de weersomstandigheden die steeds heftiger worden.

Hoe pakken we dit aan?

Bijvoorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit doen we door in de toekomst geen aardgas meer te gebruiken, maar groene stroom.

Op 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad de ‘Klimaatvisie Ridderkerk, De route naar 2050’ vastgesteld. Daarin staat dat we de klimaatveranderingen zoveel mogelijk moeten tegenhouden. Maar dat is niet genoeg. We moeten ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat.

Het doel is om het bebouwde gebied in Ridderkerk bestand te maken tegen grote hoeveelheden van neerslag, warme temperaturen die lang aanhouden en langere perioden van droogte door een tekort aan regen. Dit gaan we op een manier doen zodat mensen, dieren, planten en gebouwen zo min mogelijk last hebben van de klimaatverandering.

In de Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk staat welke doelen we hebben en hoe we dit gaan aanpakken. Dit doen we voor onze inwoners, ondernemers en partners.

Wat zijn onze doelen?

  • We zijn goed bestand tegen het water en klimaat: we leren omgaan met periodes van veel en weinig regen en hitte en de zeespiegelstijging.
  • We hebben een leefbare en gezonde leefomgeving

Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen?

We verdelen deze vragen in 6 thema’s.

1. Zorgen dat de omgeving opgewassen is tegen water

Grote delen van het eiland IJsselmonde liggen onder de zeespiegel. Dit maakt ons kwetsbaar voor overstromingen uit de Noordzee en de rivieren.

Dit gaan we doen:

  • We verkleinen de risico’s op overstromingen. Ook houden we ons aan de landelijke normen. In de openbare ruimte (denk aan straten, pleinen en parken) houden we rekening met overstromingen. Als het nodig is, passen we de ruimte aan. Onze dijken beschermen ons tegen het water vanuit de zee en de grote rivieren; de Maas, de IJssel en de Rijn.
  • Daarnaast ligt er in ons landschap en wijken een stelsel aan dijken die in de geschiedenis zijn aangelegd om ons tegen het water te beschermen. Waarmee we weer bewust aandacht gaan geven aan de originele functie. Tot slot willen we de bewustwording bij inwoners vergroten, zodat ze weten wat ze moeten doen bij wateroverlast.

2. Een natuurlijkere waterkringloop

De waterkringloop is het proces waarbij regenwater valt, verdampt en uiteindelijk weer door de wolken wordt opgenomen. De waterkringloop wordt gevormd door rivieren, oude kreken, hoofdwatergangen, sloten, singels, waterplassen en vijvers. We wonen in een gebied met veel steen, zoals versteende tuinen en veel steen op pleinen en bij wegen. Hierdoor kan het (regen)water niet goed weglopen. Daardoor kunnen overstromingen ontstaan.

Dit gaan we doen:

  • We herstellen de beschadigde kringloop waar dat kan. Het doel is om extreme buien aan te kunnen. Hiervoor werken we samen met waterschap Hollandse Delta.

3. Alle nieuwbouw is klimaatbestendig

Bij het bouwen van nieuwe huizen houden we rekening met het veranderende klimaat.

Dit gaan we doen:

  • Waar het kan, bouwen we energie neutrale woningen die bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Woningen zijn bestand tegen wateroverlast door regen, hitte en hebben geen overlast door bodemdaling.

4. Steden inrichten zodat ze bestand zijn tegen het klimaat

In steden moeten we beter omgaan met de gevolgen van wateroverlast, extreme hitte en droogte.

Dit gaan we doen:

  • We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in. Dat doen we samen met inwoners en ondernemers. We stimuleren inwoners om huis en tuin te vergroenen. Bijvoorbeeld met meer groen in de tuin, het plaatsen van een regenton of het scheiden van de rioolbuis en de regenbuis. We stimuleren beheerders van bedrijventerreinen om hun ruimten beter in te richten.

5. Het landelijk gebied is bestand tegen het klimaat

Er worden steeds meer huizen gebouwd. Daardoor komt er steeds minder natuur en landelijk gebied.

Dit gaan we doen:

  • We versterken de groene ruimtes. Dit worden koele plekken waar inwoners onder andere kunnen picknicken. Groene plekken zijn ook goed voor de lokale planten en dieren.

6. Werken aan een gezonde leefomgeving

De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze gezondheid. (Oudere) inwoners kunnen last krijgen van extreme hitte. Hierdoor kunnen er zelfs meer mensen sterven dan normaal.

Dit gaan we doen:

  • We willen met de extreme hitte leren omgaan. Hiervoor gaan we onderzoek doen om te bepalen wat we het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld extra of andere maatregelen te nemen of technische vernieuwingen aanbrengen. Ook maken we een lokaal hitteplan waarin we afspraken met partners. Afspraken over wat we doen als we een langere periode van hitte hebben.

Wat doen we nu al?

We werken samen met inwoners en ondernemers aan onze doelen. Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Ridderkerk werken ook samen. We weten waar we kwetsbaar zijn voor droogte. Ook weten we welke gebieden gevoelig zijn voor hoge temperaturen. Tot slot weten we wat voor impact de droogte heeft op de bodem, planten en dieren.

De strategie klimaatadaptatie neemt de lezer mee in de aanpak van klimaatverandering in Ridderkerk. We beschrijven de veranderingen in het klimaat en wat dit voor ons in Ridderkerk betekent. We kijken waar we nu staan, welke doelen we hebben en wat onze ambities zijn om met de klimaatverandering om te gaan. Vervolgens vertalen we deze ambities concreet naar wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen.