Windenergie

Windenergie, windturbines – in Nederland praten en schrijven we er veel over. Wat doet Ridderkerk met windenergie?

Europa en Nederland hebben afspraken gemaakt over energie en klimaat. In het Akkoord van Parijs uit 2015 is afgesproken om de opwarming van de aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 tot hooguit 2 graden Celsius. Alle landen hebben daarmee toegezegd om in 2050 de CO2 uitstoot, die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, tot bijna nul te verminderen. Het aandeel duurzame energie in Nederland is nu ongeveer 11,9 procent. Om bovengenoemd doel te halen is onder andere de opwekking van energie uit wind van groot belang. De energie uit wind komt straks van windturbines op land en zee. Provincies en gemeenten zijn verplicht daaraan een bijdrage te leveren.

Samen met andere gemeenten uit de regio werken we toe naar een CO2-neutrale omgeving. Bij de uitwerking van de plannen straks worden inwoners, bedrijven en verenigingen nauw betrokken. Op lokaal niveau zorgt de gemeente dat alle wijken aardgasvrij worden. In 2050 moeten alle wijken CO2-neutraal zijn. Dit doen we door schone en duurzamere energiebronnen in huis te gebruiken.

De gemeente Ridderkerk heeft afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio Rotterdam. De afspraken voor windenergie staan in het convenant ‘Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam’. Het convenant heeft tot doel om in 2025 minimaal 150 megawatt aan windenergie in de regio Rotterdam te realiseren. In het convenant zijn de locaties opgenomen, waarvan drie voor Ridderkerk van belang zijn:

  • Stormpolder bij Krimpen aan den den IJssel. Deze locatie ligt inmiddels vast. Er zijn per augustus 2021 nog geen exploitanten die zich hebben gemeld.
  • Bedrijventerrein Oost aan Barendrechtse zijde. Barendrecht heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor deze locatie. Het blijkt dat de locatie te weinig interessante ontwikkelingsmogelijkheden heeft voor eventuele exploitanten door de aanwezigheid van de gasleidingen. De gemeente Barendrecht heeft al aangeven dat de locatie heel waarschijnlijk daarom afvalt.
  • Nieuw Reijerwaard. De gemeente Ridderkerk wil maximaal drie windmolens plaatsen langs de Verbindingsweg op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De vereiste vergunningen zijn al in 2018 en 2020 verleend en kunnen niet meer worden teruggedraaid. De windmolens krijgen een tiphoogte van maximaal 150 meter.

    De gemeente is nu zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de windmolens. Dat is afgesproken in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, waarin de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam samenwerken. De gemeente wil namelijk de omgeving zo veel mogelijk laten profiteren van de opgewekte energie en de financiële opbrengsten. Momenteel wordt onderzocht hoe de gemeente hiervoor kan zorgen. Als dit duidelijk is, zet de gemeente de volgende stappen in de realisatie van de windmolens.

    Het opwekken van windenergie is erg belangrijk voor het energiesysteem van Nieuw Reijerwaard. De windmolens dragen ook bij aan de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) en de duurzaamheidsambities van de gemeente.

Neem contact met ons op via het e-mailadres energietransitie@ridderkerk.nl.

Mag de overheid overal windmolens neerzetten?

Nee. Om een windmolen te kunnen plaatsen, moet aan heel veel regels en wetten worden voldaan. Zo zijn er bijvoorbeeld regels over veiligheid, schaduw en geluid.

Waarom staan sommige windmolens op het land? Kunnen we ze niet beter in zee zetten?

De overheid heeft bepaald dat er zowel op land als op zee windparken moeten komen. Windmolens op zee bouwen is moeilijker en duurder dan wanneer we ze op land bouwen. Daardoor kunnen we (nog) niet alle windturbines op zee bouwen.

Hoe hoog zijn windmolens?

Dit is afhankelijk van wat er mogelijk is in onder andere het plangebied. Voor Vaanplein worden er nu 3 opstellingen onderzocht, namelijk:

  • 3 keer 150 meter tiphoogte
  • 2 keer 250 meter tiphoogte
  • 3 keer 250 meter tiphoogte
Welke opstelling het beste past in het plangebied, en/of het mogelijk is om windenergie te realiseren, zal blijken uit het planMER wat is opgesteld.

Hoe ver moeten windmolens van woningen vandaan staan?

400 tot 600 meter. Dat staat in de wet. Het geluid van een windmolen in de buurt van woningen mag per jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 47 decibel overdag en gemiddeld 41 decibel ’s nachts.

Wat merken omwonenden van de schaduw van windmolens?

Windmolens veroorzaken veel slagschaduw. Omwonenden kunnen daar last van hebben. In de wet staat hoe we dit zo veel mogelijk kunnen beperken. Bijvoorbeeld door de windmolens soms stil te zetten. De molens mogen niet meer dan 17 dagen per jaar en niet meer dan 20 minuten per dag schaduw veroorzaken op een woning.

Waarom gebruiken we niet alleen zonnepanelen?

Om de klimaat- en energiedoelen in Nederland te halen, hebben we zonne-energie én windenergie nodig. Het opwekken van windenergie heeft minder ruimte nodig dan het opwekken van zonne-energie. De energieopbrengst van 1 windmolen staat gelijk aan ongeveer 12 voetbalvelden met zonnepanelen.

Waarom staan windmolens soms stil?

Daarvoor zijn verschillende redenen. Als het niet of nauwelijks waait, draait de molen niet. Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste molens stil, vanwege de veiligheid. Ze zijn nog niet allemaal ontworpen voor zulke windsnelheden. De meeste, nieuwe windmolens kunnen meer dan 95% van de tijd gewoon draaien als er wind is. Oudere windmolens zullen iets vaker stil staan, omdat er meer onderhoud nodig is.

Hoe lang duurt het om de energie terug te verdienen die nodig is om een windmolen te bouwen en te onderhouden?

Uit onderzoeken in onder andere Duitsland blijkt dat een windturbine de energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) in 3 tot 6 maanden terug verdient. De levensduur van een windturbine is 15 tot 20 jaar. In ongeveer diezelfde 6 maanden heeft de turbine ook de uitstoot aan onder andere broeikasgas C02 die nodig is tijdens de hele levenscyclus ‘terugverdiend’, omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn bij de productie van elektriciteit uit wind. Energiecentrales die werken met kolen of gas blijven CO2 uitstoten.

Windmolens en vogels, gaat dat wel samen?

Windmolens kunnen negatieve gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen. Daarom doen we altijd eerst onderzoek naar de natuur en de (beschermde) diersoorten die er leven voordat we beslissen of er windmolens komen. Dit staat ook in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de regels over de Ecologische Hoofdstructuur. Uit rapporten van onder andere het Wereld Natuur Fonds blijkt dat windmolens maar een heel klein deel van de vogelslachtoffers veroorzaken die door menselijk handelen om het leven komen. Dit is ongeveer 1 tot 2 procent van het totaal dat door het verkeer wordt getroffen.