Veelgestelde vragen R-net: techniek

We hebben nu met name de ophoping in natuurgebieden onderzocht. We houden rekening met het verbeteren van de leefomgeving, waaronder luchtkwaliteit.

Het bestaande fietspad aan de noordzijde (zijde Jasmijnstraat) komt te vervallen en wordt vervangen door een tweerichtingen fietspad aan de andere kant van de Populierenlaan. Door middel van grondverbetering en het aanbrengen van drainage wordt geprobeerd het grondwater iets te verlagen. Het nieuwe half verharde voetpad komt iets hoger te liggen.

Er gaan niet méér bussen rijden (ten opzichte van pre-corona) en de bussen gaan minder door de wijken rijden. De hinder door trillingen neemt daardoor eerder af dan toe.

Er wordt op de rechte stukken weg geluid reducerend asfalt gebruikt. Gezien de kwetsbaarheid van deze asfaltsoort voor wringende autobanden kan dit niet bij bochten en rotondes.

In het ontwerp van de fietsroute wordt dit meegenomen. Uitvoering zal waarschijnlijk niet gelijktijdig zijn.

Er is geen watercompensatie nodig omdat de toename aan verhard oppervlak minimaal is (ca 300m2). Wel wordt onderzocht of in samenspraak met het Waterschap het regenwater van de hele oppervlakte van de weg kan worden afgevoerd naar een watergang in de buurt.

De bebouwde komgrens blijft liggen waar deze nu ligt. Daar waar het kombord staat: op de helling naar het viaduct over de A16.

De Populierenlaan blijft 7 meter breed. Voor de rotonde krijgt de bus een passeerstrook waardoor de bus voor het overige verkeer op de rotonde komt.

Er wordt op de rechte stukken weg geluid reducerend asfalt gebruikt. Gezien de kwetsbaarheid van deze asfaltsoort voor wringende autobanden kan dit niet bij bochten en rotondes.

Er komt geen busbaan op de Verbindingsweg. Wel wordt gemeten of de voorrang voor de bus bij de verkeerslichten goed werkt. Eén halte wordt verplaatst voor een betere doorstroming. Als dit niet voldoende blijkt voor een goede doorstroming wordt een busbaan opnieuw onderzocht.

In dit project wordt niet direct naar vrachtverkeer gekeken. Wel wordt er in overleg met de afdeling Verkeer gekeken hoe het vrachtverkeer in deze wijk tot een minimum kan worden beperkt. Dit omdat er uit de wijk veel geluiden komen over de overlast van het vrachtverkeer.

Nee. Er komt geen busbaan. Er komen lokale maatwerk maatregelen, die moeten zorgen dat de onder andere de doorstroming van de bus beter wordt.

De Populierenlaan wordt waarschijnlijk afgesloten. Dit moet samen met de aannemer worden bepaald. Dit heeft als voordeel dat werkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd. Bestemmingsverkeer kan via interne wegen de weg vinden richting Rotterdamseweg vice versa. Met de aannemer moet worden bezien hoe het OV zoveel als mogelijk in stand kan worden gehouden voor deze wijken.

De Prunuslaan zal waarschijnlijk worden gebruikt voor bewoners uit de wijk en bestemmingsverkeer richting Hogenweg en de Kruisweg.