Veelgestelde vragen R-net: verkeer

De oversteek over de Populierenlaan bestaat uit 2 fases. Per rijstrook kan worden overgestoken. De oversteek wordt door middel van kanalisatiestreepjes (strepen om de snelheid te minderen) aangegeven.

Hier is naar gekeken door het onderzoeksbureau. De conclusie was dat dit hier niet nodig is. Alleen op sommige delen van routes wordt een passeerstrook (klein stukje busbaan) aangelegd.

Aanvulling RET: die mogelijkheid is verkend en afgevallen. Veel meer nog dan het strekken via de Vlietlaan zou deze route leiden tot heel lange loopafstanden van / naar de woningen. Er zouden haltes bijgeplaatst moeten worden en i.v.m. het beperkte aantal aansluitingen op de Rotterdamseweg, zouden die met nieuwe langzaam-verkeersverbindingen op de wijken moeten worden aangesloten. Tenslotte is de sociale veiligheid van deze route erg slecht door het ontbreken van woningen / voorzieningen nabij.

Het ontwerp is gebaseerd op de telgegevens en het verkeermodel. Hierbij is rekening gehouden met de spitsperiode en ook met toekomstige toename van het verkeer.

De oversteek over de Populierenlaan bestaat uit 2 fases. Per rijstrook kan worden overgestoken. De oversteek wordt door middel van kanalisatiestreepjes (strepen om de snelheid te minderen) aangegeven.

Langs de Populierenlaan komt openbare verlichting te staan. In het definitieve ontwerp wordt gekeken of de verlichting ter hoogte van de oversteken voldoende is.

Langs de Populierenlaan komt openbare verlichting te staan. In het definitieve ontwerp wordt gekeken of de verlichting ter hoogte van de oversteken voldoende is.

Dit is niet mogelijk. Verkeerslichten die incidenteel werken zijn verkeersonveilig. Hiervoor steken te weinig voetgangers over.

Het fietspad aan de zuidzijde wordt een tweerichtingen fietspad.

In het kader van tijdelijke werkzaamheden moet nog overleg gevoerd worden met de hulpdiensten. Op basis van dit overleg wordt bepaald of en hoe een vrije doorgang noodzakelijk en mogelijk is.

Fietsers en voetgangers die parallel aan de Populierenlaan fietsen / lopen hebben voorrang ten opzichte van de zijrichtingen.

In de toekomst komt in Nieuw-Reijerwaard een aantal maatregelen om het aantrekkelijker te maken om naar de A15 te rijden i.p.v. via de A38. Hierdoor verwachten wij een afname van het vrachtverkeer.

De snelheidsbeperking komt er door middel van een slinger bij het voorrangsplein. Andere maatregelen zoals het (terug) aanbrengen van een rubberen drempel wordt niet overwogen. Bewoners ervaren hier namelijk geluidshinder van.

Aanvulling RET: drempels zijn op een hoogwaardige busroute niet gewenst; deze sluiten niet aan bij de doelstelling om comfort te verbeteren.

Er komt een pijl ten teken dat auto’s van rijbaan moeten wisselen en invoegen op de andere rijstrook.

Dat is niet mogelijk. Alleen aan de oost- en zuidkant van de rotonde komen tweerichtingen fietspaden.

De aansluiting op het voorrangsplein blijven op dezelfde plek liggen als bij de (oude) rotonde. De Seringenstraat en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.

Aan het einde van de busstroken en bij de verkeerslichten op de Verbindingsweg heeft de bus op alle momenten van de dag voorrang.

Alleen buslijn 146 gaat over de Vlietlaan rijden. De overige lijnen blijven rijden zoals nu. Deze wordt dus niet geschrapt.

Dat is niet mogelijk. Wel zal er minder vrachtverkeer gaan rijden want in Nieuw Reijerwaard komt een aantal maatregelen om het aantrekkelijker te maken om naar de A15 te rijden.

Bij het ontwerp is een optimale inpassing gekozen die zoveel mogelijk rekening houd met de verkeersveiligheid op de weg en de leefbaarheid voor omwonenden. Wij blijven naar mogelijkheden voor optimalisaties kijken. Voor het voorrangsplein zelf is naar onze mening het meest haalbare bereikt qua optimalisatie. Wel zal het voetpad dat bij de tuinen van de Jasmijnstraat loopt, iets meer vanaf de huizen worden geplaatst. Het pad loopt nu te dicht langs deze huizen (nabij kant van voorrangsplein).

Wij gaan de Populierenlaan geheel nieuw aanleggen. Daar komen dan geen (rubberen) drempels.

Nee, er komt geen zebrapad. Er komen kanalisatiestrepen en men kan in 2 fasen oversteken. Dit is gekozen op basis van grondig onderzoek en advies van het adviesbureau.

In het definitieve ontwerp gaan wij onderzoeken of de slinger in de weg nog iets scherper gemaakt kan worden, zodat het verkeer nog iets meer geremd wordt.

Ja, deze kunnen keren.

Hier zal nogmaals naar gekeken worden in het definitief ontwerp. Maar dit zal niet veel anders zijn, want hier is al naar gekeken in het voorlopig ontwerp.

Dit is niet mogelijk. Verkeer op de rotonde heeft altijd voorrang.

RET: Bus krijgt een passeerstrook, maar moet wel voorrang geven aan verkeer op de rotonde zoals andere verkeersdeelnemers. Er is geen ruimte voor een ‘bypass’.

Op basis van de reacties tijdens de informatieavonden komt de route langs de rotonde en over het parkeerterrein te vervallen. De route aan de oostkant van de Aldi wordt verbreed.

De vormgeving van het voorrangsplein en de rotonde zijn verschillend. Door deze verschillen volgt de vormgeving automatisch het bijbehorende gedrag.

Het voorrangsplein is zodanig ontworpen dat het logisch is om van en naar de Seringenstraat te rijden. Hiervoor hoeft geen aparte invoegstrook aangelegd te worden.

Verkeer op de Populierenlaan heeft voorrang ten opzichte van verkeer vanuit de Jasmijnstraat. Dit fietsverkeer kan in 2 fases (dus per rijstrook) oversteken. De oversteek wordt door middel van kanalisatie strepen aangegeven.

Dit is bespreekbaar. Voetpad ter hoogte van nummer 81 en 79 staat nu op ongeveer 4 meter afstand ingetekend van de achtertuinen. Ter hoogte van nummer 49 op 5 meter afstand.

Dit is een terecht punt en het liefst zouden we ook juist daar de doorstroming verbeteren. Op de A15 is vluchtstrookgebruik door de vele in- en uitvoegbewegingen kort op elkaar niet mogelijk. Wel verbetert in de toekomst de doorstroming door aanpak van de ‘Brienenoordcorridor’. Op de Verbindingsweg wordt de werking van de verkeerslichten geëvalueerd en wordt één haltelocatie geoptimaliseerd t.b.v. doorstroming. Bij verder toenemende verkeersdrukte kunnen busstroken hier wel degelijk wenselijk zijn.

Investering in de hele route is noodzakelijk, niet alleen voor de rijtijdwinst maar ook voor de betrouwbaarheid, frequentie en het comfort van de route.

Hiervoor is geen ruimte.

De afstand varieert. Bij huisnummer 81-79 en 51-49 ligt het pad op 4 meter achter de tuinmuur. Bij de andere huizen verder weg tot maximaal 11 meter.