Nadeelcompensatie of planschade

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet is de manier van aanvragen per 1 januari 2024 veranderd. Meer informatie over de Omgevingswet.

Bent u onevenredig benadeeld door de gemeente? Of heeft u schade door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kunt u nadeelcompensatie vragen. In de nieuwe Omgevingswet is planschade opgenomen in de regels over nadeelcompensatie.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Nadeelcompensatie of planschadevergoeding aanvragen

Vul het aanvraagformulier ‘Nadeelcompensatie of planschade’ in.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om nadeelcompensatie betaalt u een recht van € 400,-. Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een compensatie, krijgt u dit bedrag terug.

De gemeente neemt besluiten of voert handelingen uit die nuttig en noodzakelijk zijn voor de maatschappij en de gemeente. Deze besluiten of handelingen kunnen ook negatieve effecten hebben voor inwoners of bedrijven. Wanneer u onevenredig (ongelijk) wordt geraakt kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Bijvoorbeeld als er werkzaamheden in uw straat zijn die lang duren. Hierdoor kan het zijn dat uw winkel of bedrijf tijdelijk minder of slecht bereikbaar is. Dat kan leiden tot schade zoals minder omzet of inkomsten. Of als de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwe ontwikkeling als gevolg waarvan uw woning in waarde daalt.

Onevenredig wil zeggen dat u meer schade lijdt dan andere inwoners of bedrijven. Dat besluiten van de gemeente voor inwoners en bedrijven nadelige gevolgen kunnen hebben, is namelijk onvermijdelijk. Dit wordt het ‘normaal maatschappelijk risico’ genoemd. Alleen schade boven dit normaal maatschappelijk risico komt voor compensatie in aanmerking.

  • De regels voor nadeelcompensatie staan in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet.
  • De gemeente heeft daarnaast de Verordening nadeelcompensatie 2024 vastgesteld.