Thema 4: Wonen en zorg

Wij willen dat alle inwoners in een veilige thuissituatie kunnen leven. Mensen met een zorgvraag kunnen op de plek waar zij een (sociale) binding mee hebben lang zelfstandig thuis wonen.

Daarvoor is er in alle wijken een gevarieerd woonaanbod. Bijvoorbeeld geclusterde woonvormen voor ouderen of voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Er zijn ook mogelijkheden voor uitstroom uit een instelling naar een zo gewoon mogelijke woonsituatie.

Wat gaan we doen?

  • Samen met Wooncompas verkennen we aanvullende maatregelen om doorstroming van ouderen mogelijk te maken. Hierover hebben we ook prestatieafspraken gemaakt;
  • We brengen het bestaande zorgaanbod (instellingen en extramurale woonvormen) in kaart en bepalen wat aanvullend nodig is om in de toekomstige behoefte te voorzien;
  • Op basis daarvan maken we in 2021 samen met onze partners een Lokaal Actieplan Wonen-Zorg;
  • We richten een Samenwerkingstafel Wonen en Zorg op. Dit is een overleg waarin we met belanghebbenden samenwerken aan de woonopgave en een optimale infrastructuur voor wonen en zorg;
  • We maken aanvullende prestatieafspraken met Wooncompas en andere betrokken partijen (stakeholders) over investeringen in woon-zorgconcepten en aanpassing van bestaande woningen.