Thema 5: Leefbare wijken

We hebben aantrekkelijke wijken met verschillende identiteiten en opgaven. Mensen voelen zich sterk verbonden aan de eigen wijk.

Dit is tijdens de gesprekken met inwoners en andere belanghebbenden (stakeholders) duidelijk geworden. Wel staat de leefbaarheid soms onder druk, bijvoorbeeld door een snel wijzigende samenstelling van de bevolking. Het is van belang dat we onze ogen niet sluiten voor deze en andere knelpunten. Verder is het vanzelfsprekend dat voorzieningen belangrijk zijn: detailhandel, sport- en speelvoorzieningen, zorg- en welzijnsvoorzieningen.

De rode draad

Wij richten de focus in deze Woonvisie op de kwaliteit van wonen en leven in onze wijken. Per wijk verschilt dat, maar rode draad is: levensloopgeschikte wijken, opgave voor herstructurering, verduurzaming, meer variatie voor jong en oud en oog voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Het is duidelijk dat er ook een nadrukkelijke opdracht ligt om de leefbaarheid van wijken te bevorderen. We hebben dat als gemeente, Wooncompas en samenleving in gezamenlijkheid continu op de agenda staan om knelpunten op te lossen en kansen te benutten. We hebben hierover het convenant Samenwerking leefbaarheid in de wijken Ridderkerk 2020-2023 afgesloten met Wooncompas, politie en Facet. Ons doel is dat de leefbaarheid in de wijken in 2023 minimaal gelijk of beter is dan in 2019.

Wat gaan we doen?

De gewenste ontwikkelingen verschillen per wijk. Daar willen we in goed overleg met de Wijkoverleggen het gesprek over blijven voeren. Bij de actualisatie van de wijkprogramma’s werken we de uitgangspunten per wijk uit. In hoofdlijnen zijn dat (per wijk verschillen de accenten):

  • Vergroten variatie aan woningen (met name voor starters, ouderen, kleine huishoudens);
  • Herstructurering voortzetten of in gang zetten (met name in Centrum, Bolnes, Slikkerveer, West);
  • Verduurzaming (per wijk verschillend, begint in Bolnes);
  • Kansen pakken om woningen te maken van bedrijfspanden (bijvoorbeeld Bolnes, Centrum);
  • In de hele gemeente zijn gezondheid en veiligheid aandachtspunten;
  • Extra aandacht voor verbetering van leefbaarheid in wijken / buurten waar onder andere de sociale samenhang en de veiligheid / het veiligheidsgevoel onder druk staan.