Centrumring

Graag willen we de verkeersstromen van en naar het centrum voor alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk regelen. Door de structuur van het verkeer op de centrumring aan te passen, willen we de verkeersveiligheid verbeteren en zorgen dat voetgangers makkelijker kunnen oversteken. Ook willen we een fijnere openbare ruimte met meer plaats voor groen.

Na een eerder onderzoek was er een voorkeursscenario met eenrichtingverkeer op het oostelijke deel van de centrumring. Omdat hier niet voldoende draagvlak voor was onder de belanghebbenden, onderzoeken we nu op hun verzoek zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer.

Het verbeteren van deze verkeersstromen zijn een uitwerking van verschillende plannen: de Omgevingsvisie, het Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk.

Presentaties

Op dinsdag 10 oktober hebben we zowel het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring als de Ontwerpkeuze Centrumring van het onderzoeksbureau laten zien. Beide presentaties kunt u hieronder bekijken.

Video Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring

Video Ontwerpkeuze Centrumring

Reageren

Mocht u na het doornemen van deze presentaties nog inhoudelijk willen reageren, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt in dat geval voor 30 oktober 2023 het reactieformulier voor Ontwerpkeuze Centrumring invullen. Wilt u reageren op het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring, dan kunt u uw reactie mailen maar a.punter@ridderkerk.nl

Geschiedenis

Welke stappen hebben we al genomen? Voor de volledigheid onderstaande tijdlijn.

2020

Het Ontwikkelperspectief Centrum en het Mobiliteitsplan Ridderkerk zijn vastgesteld door de raad. Hieraan hebben veel betrokkenen tijdens diverse bijeenkomsten meegewerkt om tot een gedragen plan te komen. Het Ontwikkelperspectief Centrum richt zich op het aantrekkelijker maken van het centrum door meer ruimte te maken voor ontmoeten, groen en het toevoegen van woningen in het centrum. In het Mobiliteitsplan Ridderkerk zoeken we een betere balans tussen autoverkeer en langzaam verkeer.

2021

We werkten het ontwikkelperspectief verder uit door het opstarten van een onderzoek naar een andere inrichting van de centrumring. Een deel van de uitwerking van het Ontwikkelperspectief is het goed regelen van de verkeersstromen van en naar het centrum. We hebben gedeeltelijk eenrichtingsverkeer toen onderzocht en getoetst op draagvlak. De plannen hiervoor waren vlak voor de verkiezingen nog niet naar de raad gegaan ter besluitvorming omdat diverse belanghebbenden nog veel vragen hadden hierbij.

2022-2023

In het collegeprogramma zijn de volgende acties opgenomen:

  • We gaan een toetsingskader voor de beeldkwaliteit van het centrum ontwikkelen.
  • Voor de herinrichting van de centrumring laten we een onderzoek uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedssfeer van het centrum op het verkeersnetwerk van het centrum. Op basis van het uitgangspunt ‘vrijliggend fietspad; wordt een nieuwe inrichting van de centrumring gekozen.
  • Onderzoek verbeteren verkeersstructuur centrumring.

2023

Het ruimtelijk kwaliteitsplan wordt gepresenteerd, samen met een nieuw verkeersonderzoek met twee varianten. Het onderzoeksbureau adviseert het college van burgemeester en wethouders over de meest wenselijke verkeersvariant. Uiteindelijk zal de gemeenteraad begin 2024 een besluit nemen over het voorstel.